Přeskoč na menu

Diabetická nohaDiabetická noha Diabetes mellitus, jeho komplikace a možnosti zlepšení průběhu tohoto onemocnění pomocí aktivního kyslíku O3- ozonu.

O vzniku, průběhu a možnostech léčení diabetu se na stránkách odborného tisku píše stále více a více.

Občas neuškodí, podívat se na tuto problematiku trochu jiným pohledem Pohledem chirurga , který není příliš zatížen klasickým schématem o možnostech kompenzace diabetu moderními a stále lepšími antidiabetiky, ať již perorálními nebo pomocí insulinu.Vidím totiž ve své praxi, která je zčásti zaměřena na léčbu těch nejvážnějších komplikacích při diabetu, stále velké množství pacientů s mnohačetnými problémy. Zároveň jsem přesvědčen, že právě těmto pacientům věnují diabetologové tu nejlepší péči dle nejnovějších poznatků svého oboru.

Je nutné podívat se na tento problém očima těch teoretických oborů, které se zabývají metabolismem na úrovni buňky. Velký pokrok učinily obory jako biotechnologie, biofyzika, nanotechnologie a hlavně kvantová fyzika. Učí se poznat a pochopit základy a funkce buňky z energetického hlediska. Tyto teoretické obory poněkud předběhly naše zaběhlé chápání, v kterém převažují pojmy klasické fyziky, a hlavně biochemie. Pojmy energetické jsou těmto procesům nadřazené a beze změn na energetických kvantech buněčných pochodů nemohou proběhnout ani změny biochemické. Tyto změny biochemické jak všichni víme se promítají do stavby hmoty a my se učíme rozlišovat hmotu v její fyziologické, nebo patologické formě.

Docházím po studiu energetických vlastností živé hmoty k názoru, že právě diabetes je typickou formou poruchy buňky v umění hospodařit s energií. V umění získávání energie při procesu oxidace živin, zvláště cukrů ale i u tuků a bílkovin.

Na nedostatek energie jsou citlivé právě nejvíc cukry , pak tuky a nakonec bílkoviny Diabetes je proto nejen porucha cukrů ale také významně tuků a bílkovin. Proto je toto metabolické onemocnění tak významné, že postihuje všechny složky metabolismu

Na nedostatek energie je citlivá také nervová tkáň, proto projevy neuropatie. Nedostatek energie rovná se nedostatek kyslíku v tkáních a proto projevy mikroangiopatie a tak časté projevy nehojících se ran při poranění . V tomto terénu se přidružuje snadno infekce a problémy diabetika jsou tak dovršeny.

Stejné metabolické poruchy je schopen vyvolat i dlouhodobý stres.

Charakteristika ozonu

Ozon je plyn s charakteristickým zápachem, respektive vůní, jakou můžeme cítit ve vzduchu po typické letní bouřce. Lidský čich je na tuto vůni obzvláště citlivý a je proto schopen zaregistrovat již i velmi malé a naprosto neškodné koncentrace tohoto plynu ve vzduchu. Poprvé byl tento plyn analyzován v Německu M. van Marumem roku 1785 , když zkoumal podivný zápach, který vzniká kolem elektrických strojů, pravděpodobně vlivem jejich jiskření. Roku 1840 F. C. Schonbein ve své knize " Erzeugung des Ozons auf chemischem Wege " pojmenoval tento plyn s charakteristickým zápachem, podle řeckého slova ozein - ozon (ozein - vydávat vůni ). První generátory ozonu byly zkonstruovány roku 1857 Werner von Siemensem v Německu a roku 1896 Nikola Teslou v USA.

Ozon je světlemodrý plyn s charakteristickým zápachem. Jeho molekula je tvořena třemi atomy kyslíku. Chemická značka O3 .

Ozon není radikál. Je velmi nestabilní a poměrně rychle se rozkládá na kyslík O2

2 mol O3 = 3 mol O2

Při teplotě 20 oC, tlaku 101,3 kPa je poločas rozpadu 45 minut. Při teplotě 30 oC a stejném tlaku je poločas rozpadu jen 20 minut. Má velmi silné oxidační schopnosti.

Jak tento prvek pomáhá řešit problémy pacientů s diabetem a zvláště jeho komplikace?

Z fyzikálních parametrů vyplívá, že 2 mol O3 se rozloží na 3 mol O2 Tří atomární kyslík je právě ten, který nejčastěji vstupuje do oxidačních pochodů.

Podstatné ale je že, zároveň ozon poskytuje při tomto rozpadu uvolněnou energii pro zdárný průběh oxidace. V případě cukru až na CO2 a H2O, tedy úplnou oxidaci glukosy, bez vzniku kyseliny mléčné a volných radikálů. Vstup O3 do tohoto procesu tak odstraňuje oxidační stres buňky a zabraňuje poškození biomolekul. Brání rozvoji neuropatie , rozvoji ischémie a navíc jěšte tento prvek má silné působení na bakterie, plísně a viry. Tím brání i rozvinutí infekcí u diabetiků.

Tuto metodu léčby používám u diabetiků již 6 let. Bylo provedeno již více jak 50 000 aplikací ozonu,všemi způsoby , které tato metoda umožňuje.

Možnosti aplikace aktivního kyslíku – ozonu

 1. Invazivní techniky.
  1. VAH - Velká autohemoterapie . Nejčastěji používaný způsob. Do speciálních odběrových lahví aplikujeme 2500 mj. Heparinu a odebereme 150 ml venosní krve. Venosní krev v láhvi nasytíme směsí O2+O3 . Takto nasycenou krev reinfundujeme zpět pacientovi. Doporučená kůra 1-2 x týdně celkem 10x .
  2. MAH - Malá autohemoterapie. Odebereme 10 ml venosní krve do speciální stříkačky. Krev nasytíme směsí O2+O3 . Takto ošetřenou krev aplikujeme intramuskulárně. Doporučená kůra 1-2 x týdně celkem 10x .
  3. Intravenosní aplikace fyziologického roztoku nebo roztoku 5% glukózy nasyceného směsí O2+O3 .
  4. Intraarteriálně. Až 20 ml směsi O2+O3 aplikujeme do periferní artérie, nejčastěji art. femoralis. Takto malé množství se rychle rozpustí v krvi a nezpůsobí plynovou embolii.
  5. Intravenosně. Podobá aplikace pomalu do žíly.
  6. Intramuskulárně. Až l0 ml směsi O2+O3 do svalu .Doporučená kůra 3-5x týdně celkem 10-20 x .
  7. Subkutánně nebo intrakutánně formou malého množství jako pupeny.
  8. Intraartikulárně- 2- l0 ml směsi O2+O3 dle velikosti kloubů. Doporučená kůra 1x týdně celkem 5 x .
 2. Neinvazivní techniky.
  1. Rektálně 100-1000 ml směsi O2+O3 insuflací přes rektální rourku. Dále je možno provést insuflaci do vagíny, či uretry v přiměřeném množství.
  2. Perorálně. 2-3x denně 2 dcl ozonované vody.
  3. Transdermálně. Přes sáčky naplněné směsí O2+O3 aplikované na končetiny. Vtíráním ozonem syceného olivového oleje. Obklady s vodou nasycenou ozonem, ozonovou saunou. Doporučená kůra 3-5x týdně většinou do zhojení kožních defektů.
  4. Inhalačně. Směs O2+O3 se probublává přes různé oleje a pak se inhaluje. U tohoto způsobu aplikace je nutno průběžně kontrolovat koncentraci ozonu v inhalované směsi, aby nedošlo k poškození plicního epitelu.
  5. Do píštělí, abscesů a chobotů otevřených ran nebo do drénů včetně drénů intraperitoneálně zavedených. Kdykoliv dle možností ordinace a pacienta.

Během této terapie dochází ke snižování hodnot glykaemie a musím diabetiky upozorňovat na možnost hypoglykaemie a snížení dávek insulinu. Často je toto snížení trvalého charakteru.

Dochází velice rychle i ke zhojení defektů a odeznění infekcí.

Tuto terapii absolvovali i pacienti u nichž byla indikována amputace DK. I tyto těžké stavy se daly zvládnout a k amputacím nedošlo. U některých pacientů uplynulo od termínu navržené amputace již 3 roky a končetina je plně funkční.

Kombinace s jinými terapiemi

Léčbu lze s výhodou kombinovat také s magnetoterapií či laseroterapii. Při odběru krve pro velkou autohemoterapii je možné její ozáření laserem. Osvědčuje se podávání vitaminů , základních antioxidant a Koenzymu Q 10 .Všechny tyto doplňkové a podpůrné metody pomáhají řešit také energetický deficit organismu ať již zásahem na celkový organismus či lokálně na poškozené tkáně.

Místní péče o defekty je samozřejmou a využívá se všech dostupných možností k vyčištění rány od mechanického faktoru až po enzymatické způsoby. Sprchování rány je také naprostou samozřejmostí. Výrazně nám pomáhá k léčení defektů ozonová mast a obklady s ozonovou vodou. Mají svůj význam hlavně ke zlepšení prokrvení a bojem s infekcí.


 1. Biochemické působení ozonu na prokrvení.
  1. Dochází k zlepšení průtokových vlastností erytrocytů. Odstraňuje se řetízkování erytrocytů a dochází k jejich rovnoměrnému rozptýlení. Ovlivněním membrán se zvyšuje jejich flexibilita a tím i zlepšení průtokových vlastností a transportu kyslíku.Pružnější krvinky se protlačí do menších cévek. Protože krvinky nekolují v krvi v hloučcích ale rozptýleně, zvětší se obrovsky jejich celková plocha a kyslíku se přenese více. Nakonec i to, že jsou rozptýlené, znamená prevenci proti embolizacím.
  2. Zvýšením 2,3 difosfoglycerátu lze dosáhnout změny B-řetězců hemoglobinu a zlepšení výdeje kyslíku na periferii. Změní se vazba kyslíku na hemoglobin a kyslík se volně ukládá do tkání. Z červených krvinek je tak schopno se uvolnit volně do tkání více kyslíku. Tak masivních změn se nikdy nedosáhne pouze jen inhalací kyslíku. Částečně tento efekt využívají hyperbarické kyslíkové komory.
  3. Dochází k aktivaci enzymů, které se podílejí na odbourávání nadbytečných peroxidů a radikálů -glutathionperoxidáza, kataláza a superoxiddismutása. Zvýší se účinek sběračů či zametačů volných radikálů. Tyto účinky jsou velice důležité, často se totiž vyskytuje otázka, zda právě ozon nepodporuje větší výskyt těchto zametačů volných radikálů. Při oxidačním stresu vznikají peroxidy v mitochondriích a narušuje se buněčné dýchání. Vlivem ozonu se toto nitrobuněčné dýchání upraví.
  4. Upravuje oxidativní dekarboxylaci pyruvátu ve vztahu k tvorbě acetylkoenzymu A. Dekarboxylace pyruvátu představuje centrum lidské intermediální látkové výměny. Probíhá za pomoci multienzymatického komplexu 3 enzymů a 5 koenzymů, které jsou uloženy na vnější mitochondriální membráně. Mitochondrie jsou odpovědné za energetický chod buňky.
  5. Dojde k aktivaci mitochondriálních dechových řetězců oxidací NADH nebo cytochromem C. Vlivem O3 se NADH oxiduje na NAD s následným oživení cyklu kyseliny citrónové. Tím se opět zlepší základ metabolismu látkové výměny.
  Souhrnem lze konstatovat, že ozon ovlivňuje metabolismus kyslíku takto :
  • změnou průtokových vlastností krve
  • zvýšením glykosidů v erytrocytech
  • aktivací enzymů, které detoxikují peroxidové a kyslíkové radikály
  • vlivem na oxidativní dekarboxylaci pyruvátu
  • aktivací mitochondriálních dýchacích řetězců
 2. Biochemické působení ozonu na viry, bakterie a plísně.

  Baktericidní působení spočívá v rozrušení struktury obalů kapsidů peroxidací fosfolipidů a lipoproteinů. Pak teprve dochází k vazbě na DNA nebo RNA. Rozdíl v působení na vyšší organismy spočívá v tom,že ozón je při stoupající dávce dříve toxický pro infekční zárodky než pro člověka. V některých případech se mechanismus vlivu ozonu vysvětluje také poškozením polypeptidových řetězců a proteinů obalu. Toto může vést k poruše adhezívní schopnosti viru, přičemž se rozlomí DNA na dva díly a tím se výrazně ovlivní replikační schopnost viru.Tento efekt je tak významný, že existují již práce prokazující vliv ozónu i na viry HIV.

  Pochopení baktericidního efektu dokresluje i proces při fagocytose.Všechny granulocyty obsahují histamin a enzym peroxidasu.

  Chronická infekce vzniká tehdy, nemohou-li leukocyty tvořit dostatek peroxidů, aby mohly zabíjet. Ozonizací dodané peroxidy působí synergicky s týmiž, vzniklými intracelulárně. Fagocytosa a odstraňování pohlceného materiálu v bílých krvinkách je proces, který vyžaduje energii. Proces, který je spjat s výraznou stimulací leukocytární respirace a metabolismu glukosy. I do těchto procesů ozon příznivě vstupuje.

  Některé práce ukazují, že buňky které jsou napadány viry, vytváří radikály kyslíku, aby tyto viry ze svého těla vyhostily. Zdá se , že viry jsou zneškodněny radikály kyslíku a bakterie peroxidem vodíku, který vzniká ve fagocytárních vakuolách.

 3. Biochemické působení ozonu na imunitní systém.

  Ozon působí na lymfocyty, což vede k indukci interleukinu 2, gama-interferonu a TNF. Sledováním lymfocytů T4 a T8 byl prokázán imunostimulační efekt u mnoha infekcí, včetně virových. V neposlední míře byl pozorován účinek na trombocyty zásahem do mechanismu srážlivosti i funkce prostaglandinů. Trombocyty mají funkci i při alergických zánětlivých stavech, u autoimunních chorob a při hojení ran.Velice často se podaří vypěstovat bakterie, které přežívají nitrobuněčně. Ukazuje se, že tyto bakterie mají význam u mnoha chorob, např. arterioskleróze, ale i třeba arthroze, či některých malignitách. Bezesporu také významně vyčerpávají imunitní systém.

  Ozon jako plyn, který má vliv na bakterie, viry a plísně proniká do buněk zcela bez problémů. Má proto velký význam u nitrobuněčných infekcí.

  Imunitní a centrální nervový systém mají mnoho společného. Používají řadu stejných receptorů a mediátorů. Společná je i jedna z jejich základních charakteristik. Oba systémy po narození teprve dozrávají a vyvíjejí se pod vlivem impulsů, které dostávají z vnějšího i z vnitřního prostředí. Oba se celý živost učí a jejich paměť je základním faktorem regulace jejich činnosti. Když není dostatek správných podnětů, systém nefunguje.

 4. Energetický vliv ozonu.

  Při dostatku kyslíku , tedy při aerobním režimu se metabolizuje glukóza na pyruvát a z 1 molekuly glukózy vzniká 36 molekul ATP. Při nedostatku kyslíku nebo buněčném stresu (nedostatku volné energie) dojde k anaerobnímu metabolismu glukózy, kdy vzniká kyselina mléčná a jen 2 mol ATP z 1 molekuly glukózy, tedy 18 x méně. Aktivní kyslík - ozon umí nedostatek volné energie doplnit. Při rozpadu molekuly O3 se uvolňuje 143 kJ/mol .Nejlépe je již energetický vliv propracován u mozkových ischémií. Nedostatek ATP v ischemickém ložisku (následek přesmyku aerobní glykolýzy na anaerobní) způsobuje depolarizaci buněčných membrán a selhání elektrického potenciálu. Podaří- li se do ložiska dostat dostatek energie uvolněné při rozpadu ozonu, zvyšuje se nabídka k tvorbě ATP. Účinek se projevuje hlavně v oblasti ischemického polostínu, kde je v tu dobu nízký, ale dosud zachovaný průtok krve. Stabilizací membrán, jejich fosfolipidů se zmenšuje riziko nekrózy tkáně. Zlepšuje se funkce NA/K pumpy a CA++ ATP dependentních kanálů. Tato teorie o ischémii nervové buňky platí obecně o všech buňkách.

Z uvedených principů vyplývá, že hlavní využitelné vlastnosti při léčbě ozónem jsou tyto :
 • Podpora prokrvení všech tkání včetně CNS - ischémie centrální i periferní.
 • Baktericidní, fungicidní a virucidní - chronické infekce včetně hepatitidy a HIV.
 • Imunorestaurační efekt - autoimunní poruchy, alergie a pod.
 • Energetický efekt - stavy vyčerpání psychické i fyzické, problémy stáří.
 • Regenerační - urychlené hojení ran, zlomenin, popálenin a pod.
 • Protinádorový - je prokázán vzestup tumor nekrotisujícího faktoru - TNF.
 • Kombinace všech mechanismů - např.u diabetu, ve stadiu všech jeho komplikací.

Toto sdělení si neklade za úkol vyčerpat celou problematiku aktivního kyslíku a jeho vliv na naše zdraví. Jde jen o základní snahu informovat o zkušenostech a způsobech léčby některých onemocnění. Touto léčbou se jen v sousedním Německu zabývá více jak 6000 lékařů. Tato léčba je v Německu ale i v jiných zemích hrazena pojišťovnami.Každoročně je několik světových kongresů na toto téma

Nechci záměrně zahlcovat stránky kasuistikami. Je jich v mé ordinaci i v ordinaci kolegů po celém světě dost.

Jen zdůrazním procento komplikací ,které bylo na více jak 1 000 000 aplikací této léčby ve světě uveřejněno. Toto číslo je 0,0007% komplikací při aplikaci ozonu.

Kéž by všechno naše počínání bylo vzhledem k našim pacientům tak ohleduplné.

Kosmetika pro diabetiky   na         www.no3oo.cz

 

Děkuji
MUDr. Milan Veselý

Novinky

Hacked By Shooter
04.03.2019
Hacked By Shooter

hacked by Shooter

Yashasin turk millati

[+] TABRIZ HACKERS [+]

Shooter Was Here

www.iranonymous.org

[+] Iranian Hackers [+]

Shooter.hack@yahoo.com

2015-2019

./End

Vítejte na stránkách

04.03.2019
Vítejte na stránkách

02.02.2019